22.03.2001 - İzmir İktisat Kongresi Hazırlıkları Sunuş Konuşması
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin
İzmir İktisat Kongresi Hazırlıkları Sunuş Konuşması
22 Mart 2001

 

Sayın Bakanlar,

Sayın Vali ve İzmir İlimizin Temsilcileri,

Değerli Bilim Komiteleri Üyeleri,

Değerli Basın Mensupları,

Sözlerime başlarken hepinizi öncelikle saygılarımla selamlıyorum.

İlki 1923 yılında İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongrelerinin dördüncüsü bu yıl 5-8 Haziran tarihleri arasında yine İzmir'de toplanacaktır. Uzun zamandır hazırlık çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülen Kongreye geniş bir katılım olacağı anlaşılmaktadır.

Kongre'nin temel amacı, Uzun Vadeli Stratejide belirtildiği üzere, Türk toplumunu bilgi çağına ve 21. Yüzyıl şartlarına hazırlamak için ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik sorunları çok yönlü olarak ele alıp tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Bilindiği üzere, ülkemiz, kronik enflasyonu düşürerek istikrarlı bir ekonomik ortamı yaratma ve yeniden yapılanma konusunda zorlu bir mücadele vermektedir. Bu mücadele, hiç şüphe yok ki, geçmişte uygulanan ve rekabetçi piyasa şartları ile ülke gerçeklerini yeterince dikkate almayan politikaların sonuçlarından olumsuz etkilenmektedir.

Ancak, biliyor ve inanıyoruz ki, ülke olarak yaşadığımız sıkıntılar, Türk ekonomisinin sağlam ve dinamik yapısıyla, Türk insanının azmiyle kısa zamanda aşılacaktır. Çünkü, toplumun her kesimini ve geleceğimizi derinden etkileyen sorunları biran önce aşmak, yarınlara daha kararlı ve kapsamlı biçimde hazırlanmaktan başka çaremiz yoktur. Türkiyemiz, bu mücadelesini, demokratik hukuk devleti içinde kalarak ve yolsuzlukların üzerine de sonuna kadar giderek başarmak zorunda olan bir ülkedir.

Değerli Katılımcılar,

Sayın Basın Mensupları,

Hükümetimizin temel çabası, hem ülkemizi yeni küresel dinamiklere uyarlamak, hem de Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde yol almasını sağlamaktır.

İktisat Kongresi de, uzun dönemde ülkemizi bilgi toplumuna dönüştürmek hedefi doğrultusunda, sosyal ve ekonomik gelişme dinamiklerini farklı boyutlarıyla değerlendirmenin yanında küresel ve bölgesel gelişmeleri de dikkate alan bir çalışma faaliyeti yürütecektir. Bu nedenle, Kongre'ye yerli katılımcıların yanısıra, yabancı bilim adamları ve katılımcıların da katkıda bulunması yararlı olacaktır.

Altı ana başlık altında 64 bilimsel tebliğin sunulacağı, on panelde ülke sorunlarının tartışılacağı ve onsekiz çalışma grubunun faaliyet göstereceği bu Kongrenin ülkemizin geleceğe hazırlanmasında çok önemli bir rol üstleneceğine şüphe bulunmamaktadır. 1923 İktisat Kongresi'nin 20. Yüzyılın başında yerine getirdiği tarihi işleri, 21. Yüzyılın başında toplanan bu ilk kongrenin yeni çağa ilişkin olarak getirmesi önem arzetmektedir.

Esasen uluslararası katılımlarla zenginleşen bu tür kongrelerin, geleceğe ışık tutmak yanında, bir başka yararı da geçmişin bir muhasebesinin yapıldığı milli bir platform oluşturmalarıdır. Bu nedenle bu tür kongrelerin her on yılda bir yapılması; katılımın ve konuların eldeki imkânlar ölçüsünde mümkün olduğunca geniş tutulması, politika uygulayıcılarına, gerek bu politikaların tespiti gerekse uygulanması safhalarında ışık tutmakta ve alternatif zenginliği sunmaktadır.

Ayrıca dünyamız, son dönemde hızlı teknolojik ilerlemelerin yol açtığı çok yönlü ve kapsamlı küresel gelişmelere sahne olmakta ve bu değişimler yeni ve zorlu bir döneme girildiğine işaret etmektedir. Ülkemiz de, kendi sosyo-ekonomik dinamizmi kadar, yaşanan bu küresel gelişmelerden de etkilenerek uyum ve kalkınma çabalarını sürdürmektedir. Önümüzdeki dönem, uluslararası ilişkilerin giderek içice geçtiği, buna karşılık özellikle teknik ve ekonomik gücün ülkelerarası yarışta öne çıktığı ve belirleyici olduğu bir dönem olacaktır.

Türkiye'mizin bu aşamada, dünya ile etkileşim sürecinde, konumu ve özellikleri itibariyle değerlendirebileceği önemli fırsat ve avantajları bulunmaktadır. İnanıyorum ki, 2001 Türkiye İktisat Kongresi, bu imkânların değerlendirilmesi konusunda stratejik katkılar yapacak, bugüne ve yarına ilişkin verimli ve yararlı bir çalışma zemini ortaya koyacaktır.

Huzurlarınızda böylesine anlamlı ve önemli bir platformun oluşacağına olan inancımı bir kez daha ifade ediyorum. Bu vesileyle ülkemizin sorumluluk bilincine sahip bütün duyarlı kesimlerini görüşlerini ifade etmek üzere, Kongre'ye davet ediyorum. Katılımcılara da çalışmalarında başarılar diliyorum.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı