PARTİ ÜYESİ OLMANIN ŞARTLARI:
Ana SayfaAna Sayfa  

MHP Servisler

 

Milliyetçi Hareket Partisi SMS Üyeliği, üye olmak için tıklayınız Milliyetçi Hareket Partisi SMS Üyeliği, üye olmak için tıklayınız Milliyetçi Hareket Partisi e-posta Üyeliği, üye olmak için tıklayınız

 

 

PARTİ ÜYESİ OLMANIN ŞARTLARI:


MADDE 4- Milliyetçi Hareket Partisine;

a. Tüzükte yer alan temel amaç, hedef, değer ve ilkeleri benimsemiş,

b. Üye Giriş Beyannamesini imzalayarak Partinin tüzük ve programını kabul ettiğini belgelemiş,

c. Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş,

d. Bir başka parti üyesi olmayan ve bu tüzükte belirtilen üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden, her Türk vatandaşı üye olabilir.

Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarda siyasi partilere üye olamayacağı ve üye kaydedilemeyeceği belirtilenler  Milliyetçi Hareket Partisine üye olamaz ve üye kaydedilemezler.


ÜYELİĞE KABUL VE KAYIT

 

MADDE 5- Milliyetçi Hareket Partisine üye olmak isteyen kişi, en az iki parti üyesinin olumlu görüşünün de yer aldığı üye giriş beyannamesini, kanuni ikametgâhının bulunduğu ilçe yönetim kuruluna alındı belgesi karşılığında teslim eder.

Elektronik posta aracılığıyla düzenlenen giriş beyanname- si ile üyelik müracaatı yapılması durumunda,  bu müracaat beyannameye eklenmesi gereken belgelerin ibrazını mütea- kip değerlendirmeye alınır.

İlçe yönetim kurulu, isteklinin partiye alınmasında tüzük hükümlerine göre mâni bir hâl bulunup bulunmadığını inceleyerek 15 gün içinde kararını verir.

Başvurunun kabulüne karar verilmesi hâlinde, karar tarih ve sırasına göre üye kayıt defterine kaydedilerek, durum üye numarası ile birlikte ilgiliye 10 gün içinde yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilir.

Başvurunun uygun görülmemesi durumunda ise, üyeliğe kabul edilmeme kararı 10 gün içinde ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. İlçe yönetim kurulu üyeliğe kabul edilmeme bildiriminde gerekçe belirtmek mecburiyetinde değildir.

Üyelik müracaatı kabul edilmeyen kişi isterse kararın kendisine tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde il yönetim kuruluna itirazda bulunabilir.

15 gün içinde karara bağlanmamış adayın üyelik talebi reddedilmiş sayılır. Üye olma başvuruları hakkında 15 gün içinde karar alınmaması nedeniyle üyelik talebi reddedilmiş sayılanlar, 5 gün içerisinde il yönetim kuruluna itirazda bulunabilirler.

İl yönetim kurulu itirazları inceleyerek 15 gün içinde karara bağlar. Bu karar kesindir. Üyelik kaydı sadece ikamet edilen ilçe teşkilâtına yaptırılabilir. Üyenin kanuni ikametgâhı değişmedikçe bir başka ilçeye üyelik kaydının naklini isteyemez.

 

 

GENEL MERKEZCE ÜYELİĞE KABUL

 

MADDE 6 - Milliyetçi Hareket Partisine girmek isteyen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve büyükşehir belediye başkanlarının parti üyeliğine kabullerinde Başkanlık Divanı yetkilidir. Ayrıca Başkanlık Divanı, partiye üye kaydedilme- sinde yarar gördüğü kişileri de üye kaydedebilir. Bu şekilde üyeliğe kabul edilenlerin üye giriş beyannameleri en geç bir ay içinde ikametgâhlarının bulunduğu ilçe teşkilâtlarına gönderilir.


YENİDEN ÜYELİĞE KABUL

 

MADDE 7- Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden herhangi bir sebeple ayrılmış olanların yeniden parti üyeliğine kabulü ilçe yönetim kurulunun teklifi ve il yönetim kurulunun kararı ile yapılır. İl yönetim kurulu kararı kesindir.

Parti üyeliğinden ayrılmış olan Merkez Yönetim Kurulu, Başkanlık Divanı ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile büyükşehir belediye başkanları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tekrar partiye kabullerinde Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.


ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

 

MADDE 8- Parti üyeliğine kabul edilenlerin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, mesleği veya sanatı, ikametgâhı ve iletişim bilgileri, köy ve mahalle esasına  göre düzenlenmiş  üye kayıt defterine kaydedilir.

Üye giriş beyannamelerinin düzenlenmesi ve saklanması, üye kayıt defterinin tutulması, üye bildirim formlarının Genel Merkez ve Cumhuriyet  Başsavcılığına gönderilmesi gibi kayıt ve kabul ile üyeliğin sona ermesine  ilişkin usul ve esaslar ayrıca hazırlanacak bir yönetmenlikle düzenlenir.

ÜYE KAYITLARININ İPTALİ VE YENİLENMESİ

MADDE 9- Merkez Yönetim Kurulu; eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına uygun şekilde gerek gördüğü hallerde ve yerlerde üye kayıtlarının iptaline ve yeniden yazımına karar verebilir.

 

PARTİ ÜYELİĞİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR


MADDE 10- Parti üyeleri;

a. Her türlü parti faaliyetine katılma, düşünce ve dileklerini bildirme,

 

b. Üye kayıt tarihinden itibaren üç ay geçmiş olması şartıyla, kongre delegeliği ile yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliği dahil her türlü görev için seçme, seçilme ve seçildiği takdirde görev alma,

c.  Genel ve  mahalli seçimlerde aday yoklamasına katılma, seçildikleri takdirde parti listelerine girme,

 d. Parti program ve tüzüğünün uygulanması ile ilgili görüşlerini kademe esasına riayetle parti teşkilât ve görevlilerine yazılı ve sözlü olarak duyurma haklarına sahiptirler.

 

PARTİLİ ÜYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


MADDE 11- Parti üyeleri;

a. Parti içinde karşılıklı sevgi, saygı ve ahlâk kurallarına uygun olarak partinin dayandığı fikir ve idealleri paylaşmayı, parti tüzük ve programındaki ilke ve esaslara göre birlik ve beraberlik içinde çalışmayı,

b. Partinin yetkili kurullarınca alınacak kararlara uymayı, verilecek görevleri kabul etmeyi, parti faaliyetlerinde kademe esasına ve disiplin hükümlerine riayet etmeyi,

c. Partinin amacını, ilkelerini, politikalarını ve görüşlerini benimsemeyi ve yaymayı,

d. Seçimlerde parti adaylarına oy vermeyi ve onların kazanması için güçleri nispetinde çalışmayı,

e. Parti içinde ve dışında partinin amaç, ilke ve politikalarına aykırı fiiller ile huzuru, birlik ve beraberliği zedeleyecek ifade, tavır ve davranışlardan  kaçınmayı,  beyan ve açıkça kabul etmiş sayılırlar.


PARTİ ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE KAYIT SİLME

 

MADDE 12- Parti üyeliği;

a. İstifa, b. Ölüm,

c. Başka bir partiye üyelik başvurusunda bulunma veya üye olma, mahalli idare ya da milletvekilliği seçimlerinde bir başka partiye adaylık başvurusunda bulunma veya aday olma ile,

d. Siyasi Partiler Kanunu ve bu Tüzük uyarınca yetkili mercilerin verecekleri karar üzerine kayıt silinmesi,

e. Tüzükte belirtilen üye olma şartlarının kaybedilmesi, hallerinde sona erer.

Partiye üye kaydedilenlerden üye olmasına engel bir halinin bulunduğu veya üyelik vasfını kaybettiği sonradan anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer ve üyelik kayıtları silinir.

İlçe yönetim kurulu, üyelikten ayrılmayı gerektiren kanuni mecburiyet hâlleri saklı kalmak kaydıyla partiden ayrıldığını bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına şahsen, yazılı olarak, faks veya elektronik ileti ve benzeri yöntemler ile bildiren veya başka bir partiye kaydolduğu anlaşılan üyenin kaydını alacağı karar ile siler.

 Bu maddenin (c) bendinde belirtilen sebeplerle kaydının silinmesine karar verilen üyeye, bu karar 5 gün içerisinde tebliğ edilir. İlgilinin tebliğden itibaren 5 gün içerisinde il yöne- tim kuruluna itiraz hakkı vardır. İl yönetim kurulu 15 gün içerisinde kararını verir ve ilgiliye tebliğ eder. Bu karar kesindir.

Partiye üye kaydedilen kişinin, üye olmasına engel bir hâlinin veya üyelik vasıflarını kaybettiğine dair bilgi edinilmesi halinde, ilçe yönetim kurulu bu bilgiyi edindiği günden itibaren 10 gün içinde araştırmasını yapar, ilgiliyi dinler ve hazırladığı dosyayı kendi kanaati ile birlikte il yönetim kuruluna gönderir. İl yönetim kurulunun 10 gün içinde vereceği karar kesindir.

Kaydı silinen üyenin istifası ile ilgili işleme esas belgeleri özel bir dosyada saklanır. Üye kayıt defteri  ve giriş beyannamesine silme durumu şerh edilir.