Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu Bilgi Sayfası - Açılış : 10 Ekim 2009
Ana SayfaAna Sayfa  

Milliyetçi Hareket Partisi

Siyaset ve Liderlik Okulu Başvuru Formu

Fotoğraf *(JPG,PNG veya PDF formatında)
Genel Bilgiler
TC Kimlik No:
Ad Soyad:
Baba Adı:
Ana Adı:
Doğum Yeri ve Tarihi:
Öğrenim Durumu:
Mezun Olduğu Alan:
Şu Anki Görevi - Mesleği:
Yabancı Dil ve Düzeyi:
Referanslar
Referans #1 : Ad Soyad:
Referans #1 : Telefon:
Referans #2 : Ad Soyad:
Referans #2 : Telefon:
Referans #3 : Ad Soyad:
Referans #4 : Telefon:
İletişim Bilgileri
İkametgah Adresi:
Ankara Adresi
Farklı ise yazınız
:
Ev Telefonu:
Cep Telefonu:
İş Telefonu:
E-Posta Adresi:
Nüfus Kayıt Bilgileri
Cilt No:
Aile Sıra No:
Sıra No:
Nüfus İli:
Nüfus İlçesi:
Köyü:
Mahalle:
Sokak:
Verildiği Nüfus İdaresi:
Veriliş Tarihi:
  

 


 

Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin milli ve manevi değerleri ile donanmış, Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve diplomatik meselelerini özümsemiş, çağının değerleri ile kucaklaşmış kadrolar yetiştiren Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda bir atılım daha yaparak, MHP Genel Merkezi bünyesinde "Siyaset ve Liderlik Okulu" açmıştır.

 

 

I. PROGRAMIN AMACI

 

Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulumuzca oluşturulan ve uygulamaya konulan eğitim programıyla gençlerimizin; tarihi, sosyolojik, kültürel ve siyasi bir bakış açısı ile dünyaya ve ülkemize yön veren temel dinamikler ve gelişmeler ile buluşmaları; siyasetten ekonomiye, hukuktan insan haklarına, uluslararası ilişkilerden güvenlik meselelerine, kültür ve sanattan kişisel yetkinlik tekniklerine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanına kavuşmaları; Türk kültürünün milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerine bağlı bir vizyon kazanmaları; bütün bu konularla ilgili MHP’nin fikri ve siyasi misyon ve vizyonunu özümsemeleri ve yaşanır kılmaları amaçlanmaktadır.

   


II. PROGRAMIN KAPSAMI

 

✓ Siyasi tarihimiz, yenileşme/modernleşme çabalarımız ve demokrasi mücadelemizin aşamalarından başlayarak tarihi, siyasi ve kültürel bir bakış açısı ile ve dün-bugün-yarın bütünlüğü içinde Türk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin anlaşılması konusunda sağlam bir tarih bilinci oluşturulmasını,

✓ Türk Milliyetçiliğinin kültürel, sosyolojik, fikri ve siyasi tarihinin yanı sıra milliyetçiliğin küreselleşme sürecindeki yerinin analiz edilmesini,

✓ Milliyetçi Hareket Partisi’nin fikri ve siyasi misyonunun tarihi süreç içindeki gelişiminin ortaya konulmasını,

✓ Genel hukuk bilgisinden, Anayasa Hukuku ve insan haklarına uzanan temel bir hukuk nosyonu oluşturulmasını ve MHP’nin bu konulara bakış açısının vurgulanmasını,

✓ Çağdaş hükümet ve devlet sistemlerinin gelişim süreçlerinden, uluslararası ilişkiler ve uluslararası örgütlere kadar küresel siyasal sistemin dinamiklerinin ortaya konulmasını; Türk yönetim ve hükümet sistemindeki gelişim süreçlerinin öğrenilmesini ve MHP’nin bu konulara bakış açısının vurgulanmasını,

✓ Seçim hukuku, Siyasi partiler yasası ve toplumsal işlev bakımından siyasi partilerin demokrasi içindeki ve gelişmesindeki işlevlerinin ortaya konulmasını ve MHP’nin bu konulardaki temel görüşlerinin paylaşılmasını,

✓ Toplumsal ve iletişimdeki gelişmelere bağlı olarak yazılı ve görsel medya ile sosyal medyanın siyasetteki rolü, kullanımı konusunda bir duyarlılık oluşturulmasını ve MHP’nin iletişim, tanıtım ve propaganda konularındaki temel görüşlerinin anlatılmasını,

✓ Din ve manevi değerlerin bireyin yaşamı ve toplumsal alan ile siyasetteki rolünün tarih ve kültür dünyamız ile modern dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya konulmasını, MHP’nin bu konulardaki temel görüşlerinin vurgulanmasını,

✓ Makro ve mikro iktisadi yaklaşımlar, bu konudaki temel kavram ve teorilerle birlikte Türkiye ekonomisi hakkında tarihi ve güncel bir tablonun verilmesini, MHP’nin temel ekonomik görüşlerinin paylaşılmasını,

✓ Liderlik kavramı ve işlevi ile çeşitli liderlik türlerinin yanı sıra stratejik yönetimin işlev ve araçları ile stratejik planlama yaklaşımına yönelik teorik bilgi ve uygulamalı örneklerin ortaya konulmasını, Kurucu Genel Başkanımız Alparslan Türkeş Bey ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in Liderlik özelliklerinin “liderlik uygulamalarına” “örnek” olarak anlatılmasını,  

✓ Hitabet sanatından müzakere tekniklerine, algı yönetiminden propaganda ve ikna tekniklerine kadar siyasi hayatın gerektirdiği görsel ve işitsel becerilerin nasıl geliştirilip kullanıldığının bilinmesini, MHP’nin 50 yıllık tarihinden örneklerle konunun somut hale getirilmesini,

✓ MHP’nin fikri ve siyasi geleneği içinden gelen deneyimli siyasetçilerimizin kişiye özel birikim ve gözlemleri ışığında edindikleri siyasi tecrübelerinin aktarılmasını,

✓ Tarihi gelişimleri içerisinde kültür ve sanat kavramları ile bu kavramların milliyetçilik ile ilişkilerinin ortaya konulmasını, içermektedir.

 

 

III. DERSLER

 

       1. MHP’nin Kuruluşu, Amacı, Temel Değerleri ve İlkeleri

       2. Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi

       3. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Değerleri

       4. Temel Siyasi Kavramlar, İdeolojiler ve Türkiye’de Siyasi Kulvarlar

       5. Türkiye’nin Jeolojik ve Jeostratejik Konumunun Milli Güvenliğimiz ve Siyasi Hayatımıza Etkileri

       6. Siyasal İletişim, Propaganda ve Propaganda Teknikleri – Hedef Kitle Analizi

       7. Politik Psikoloji ve Kamu Diplomasisi

       8. Din Toplum ve Siyaset İlişkisi, MHP’nin Bu Konuya Yaklaşımı

       9. Sosyal Devlet–Hukuk Devleti–Laik Devlet Kavramları ve MHP’nin bu Konudaki Görüşleri

     10. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama-Yürütme ve Yargı

11. Kadın–Aile, Nüfus ve Siyaset İlişkisi ve MHP’nin Bu Konudaki Yaklaşımı

12. Dış Politika, Uluslararası Kuruluşlar ve MHP’nin Temel Dış Politika Yaklaşımı 

13. Kültür–Sanat ve MHP’nin Konuya İlişkin Temel Yaklaşımları 

14. Temel Ekonomik Kavramlar ve MHP’nin Temel Ekonomik Görüşleri

15. Liderlik Kuramları ve Siyasi Liderlik

16. Demokrasilerde STK’ların Rolü ve Milliyetçi–Ülkücü Sivil Toplum/Meslek Kuruluşları, Sendikalar

17. Demokrasilerde Siyasi Partilerin Rolü ve Siyasi Partilerde Teşkilatlanma ve Teşkilatlar (MHP Örneği)

18. Türk Dış Politikasındaki Güncel Gelişmeler ve MHP’nin Bakış Açısı

19. Çevre Sorunları ve MHP’nin Konuya İlişkin Yaklaşımı

20. Çağdaş Devlet ve Hükümet Sistemleri ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim/Hükümet Sistemi

21. Siyaset Sosyolojisi ve MHP’nin Sosyolojik Konumu

22. Türk Toplum Yapısı ve Siyaset Sosyolojisi Bakımından Analizi

23. Bireysel, Toplumsal Davranışlar ve Seçmen Algı Yönetimi

24. Demokrasi, Sivil Toplum, Kamuoyu, İnsan Hakları ve Özgürlükler

25. Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya ve Medya Analizi

   Muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ve doğabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere bu derslere ilaveler yapılabilecektir.

 

 

IV. EGITIM SÜRESI VE UYGULAMA

 

 Eğitim süresi, 10 haftadır.

✓ 25 farklı ders, 100 saat olarak verilmektedir. Ayrıca 2 Siyasi Tecrübe Aktarımı Konferansı (3 saat) ve 1 panel (3 saat) yapılmaktadır.

✓ Dersler Prof. Dr. Mehmet Eröz ve Prof. Dr. Erol Güngör eğitim salonlarında, Cumartesi ve Pazar günleri saat 13:00 ile 17:00 arasında verilmektedir.

 MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nda işlenecek ders konuları, alanında otorite olan öğretim üyeleri ve Genel Başkan Yardımcılarımız tarafından verilmektedir.

 

 

V. BAŞVURU ŞARTLARI

 

 Üniversite mezunu olmak (Lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak ve yabancı dil bilmek tercih sebebidir),

✓ 23 yaşından gün almış, 40 yaşından gün almamış olmak,

✓ Başvuru formu (Bu alana tıklanarak forma ulaşabilirsiniz.), 

✓ Referans (En az biri İl/İlçe Başkanlıklarımızca düzenlenmiş olmak üzere 3 referans mektubu),

✓ Detaylı özgeçmiş,

✓ 2 adet fotoğraf.

 

 

VI. EĞİTİM DÖNEMLERI VE BAŞVURULAR 

 

✓ Derslerimiz; Güz Dönemi Ekim, Kasım, Aralık; Bahar Dönemi Mart, Nisan, Mayıs aylarında olmak üzere 1 yıl içinde 2 dönemde yapılmaktadır.

✓ Siyaset ve Liderlik Okulu ücretsiz olup, başvurular Siyaset ve liderlik Okulu Koordinatörlüğü'ne (Genel Merkez H-Blok 6. Kat) doğrudan yapılacaktır.

 

 

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Telefon: 0312. 472 55 55 Dahili: 3314 

 

Online başvuru yerine matbu formu edinmek isterseniz buradan PDF halini indirebilirsiniz.